Współpraca

Współpracują z nami:

Zjednoczeni w Holandii

Grupa Polaków mająca na celu pogłębianie integracji wśród społeczności niderlandzkiej. Głównymi celami, jakie sobie stawia to pomoc na różnych płaszczyznach rodakom żyjącym w Królestwie Niderlandów na różnych płaszczyznach..

DANE KONTAKTOWE:
 m.me/ZjednoczeniwHolandii

 

 


Fundacja Surge Polonia

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
1.Udzielanie pomocy rzeczowej, doradczej, organizacyjnej i finansowej jednostkom i grupom obywatelskim podejmującym działania w zakresie określonym celami fundacji a także udziela takiej pomocy organizacjom pozarządowym.
2.Organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji, warsztatów służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu określonego w celach statutowych fundacji.
3.Opracowywanie i promowanie programów w zakresie określonym celami statutowymi fundacji, w tym w zakresie zdobywania przez pracowników i osoby pozostające bez pracy nowych umiejętności zawodowych lub doskonalenia już posiadanych
4.Organizowanie i finansowanie badań i analiz dotyczących życia społecznego , ze szczególnym uwzględnieniem zagadnien historycznych, kulturalnych i społecznych.
5.Organizowanie szkoleń dla założycieli oraz władz organizacji pozarządowych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat polskiej historii i kultury także poza granicami kraju.
6.Organizowanie i finansowanie staży i praktyk dla studentów, inicjatorów i aktywistów grup obywatelskich (w szczególności młodzież) podejmujących działania w zakresie objętym celami fundacji.
7.Gromadzenie, oraz upowszechnianie danych i informacji oraz organizowanie wymiany doświadczeń z różnych sfer życia społecznego, kultury i historii Polski.
8.Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie celów obranych przez fundację.
9.Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami fundacji.
10.Pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie muzealnictwa poza granicami kraju.

DANE KONTAKTOWE:
 m.me/179702088774979
 [email protected]


 

 

 

 


Worcestershire Polish Association (WPA) 

zostało założone przez Tomasza Wiśniewskiego i grupę przedstawicieli lokalnej polskiej społeczności, na cześć Jubileuszu Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. WPA tworzą przede wszystkim ludzie z wielką pasją, dla których bardzo ważna jest integracja międzykulturowa, międzynarodowa, przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej. Staramy się robić wszystko ażeby integracja z ludźmi zamieszkującymi miasto, hrabstwo i świat była jak najbardziej owocna. Ponadto WPA zrzesza ludzi, by łączyć Rodaków pracujących i mieszkających w Worcester i jego okolicach. WPA ma również służyć wzajemnemu poznawaniu się, pamięci o naszej pięknej kulturze i dbaniu o stosunki z całym naszym wielokulturowym otoczeniem.

 

DANE KONTAKTOWE
 m.me/worcesterpolishassociation
Zadzwoń +44 1905 456752


Cenkala Events

Grupa Eventowa organizująca wydarzenia dla Polonii w Królestwie Niderlandów.

DANE KONTAKTOWE
m.me/claudia.cenkala

 

 


Alfa School

Szkoła językowa

DANE KONTAKTOWE:
m.me/claudia.cenkala

 EuroPolonia

Pomoc dla Polaków w Holandii, borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi.

europolonia.nl


Szkoła Polonijna im. gen. St. Maczka w Brabancji Północnej

od 2016 roku realizuje swoje cele pod dachem Fundacji Pro Polonia w ramach projektu „Szkoła z autorytetem”. Głównym założeniem projektu jest oparcie swoich działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością wyjątkowych osobowości, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania.

 szkolabreda.nl
 +31 650 931 542
 [email protected]

 

 

 


Akademia Adelaars Den Haag

Polska drużyna piłkarska dla dzieci w Hadze

DANE KONTAKTOWE

 +31 644 587 385
 Messenger
 [email protected]

 


Forum Polskich Szkół w Holandii

Organizacja dachowa zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. FPSN zrzesza obecnie 20 szkół z całej Holandii, w której uczy się około 1000 uczniów.
 fpsn.nl
 wierszowisko.com